Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 270

На основание чл.135, ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, както и Доклад вх.№ 94 С-180 / 13.07.2011 г. от Сийка Иванова – главен специалист „Общинска собственост и транспорт” при Община Чепеларе, Кметът заповядва да се изработи проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 80371.243.4, за който е отреден УПИ І-Колектор и пречиствателна станция в кв.1 по плана на гр. Чепеларе за „Съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци" с определяне начина на застрояване по ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Пп”.

На основание чл.135, ал.6 от ЗУТ спирам прилагането на действащия застроителен и регулационен план в частта, за която се отнася.

Проектът да отговаря на изискванията на Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените схеми и планове – ДВ бр.57 / 2001 г., Наредба № 7 / 2004 г. на МРРБ и да се изработи върху актуална кадастрална основа и в мащаба на плана 1:500. Към проекта да се представят актуална скица, скица – извадка от действащия ЗРП на гр. Чепеларе и геодезическо заснемане.

Проектът да се изготви от правоспособни специалисти.

 

*Заповедта е достъпна в прикачения файл

Заповед Заповед
дата на публикуване: 2011-08-05 16:15:17 | големина: 63.00 KB
|