Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Чепеларе на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № 102 от 18.03.2014 г. на Кмета на Община Чепеларе на основание чл. 135, ал.3 от ЗУТ,във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ за допускане изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот № 49, за който е отреден  УПИ V-49 и поземлени имоти №№ 48, 395 и 394 в кв.1 по плана на с. Забърдо с определяне начина на застрояване по ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Жм”.

Проектът се намира в стая № 1, етаж първи в сградата на Община Чепеларе с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б.

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ
дата на публикуване: 2014-03-18 12:35:51 | големина: 63.50 KB
|