Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Чепеларе на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № 101 от 17.03.2014 г. на Кмета на Община Чепеларе на основание чл. 150 от ЗУТ за допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със следните самостоятелни съставни части:

  1. Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация за УПИ І-389,13115 „Ален мак” в кв.50 по плана на на с. Хвойна .
  2. Инвестиционен проект за обект: „Производствени и складови дейности -  производство на пелети”.

Проектът се намира в стая № 1, етаж първи в сградата на Община Чепеларе с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б. 

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ
дата на публикуване: 2014-03-18 09:52:55 | големина: 65.50 KB
|