Новини

ПОКАНА

На основание чл. 41, ал. 1 от Правилника за организиране дейността на Общински съвет, Председателят на Общински съвет – Чепеларе свиква общинските съветници на ХV-то извънредно заседание на Общинския съвет на 19.03.2014 година сряда/ от 16.00 часа, в заседателната зала на Община Чепеларе, при следния

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Процедура за отчуждаване на имоти – частна собственост, които попадат в обект „Път ІІ-86 обход на гр. Чепеларе от км. 0 + 000 до км. 0 + 646 на гр. Чепеларе”

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

2. Процедура за отчуждаване на имоти – частна собственост, които попадат в обект „Път ІІ-86 обход на гр. Чепеларе от км. 0 + 646до км. 1+527 на гр. Чепеларе”

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

3. Процедура за отчуждаване на имоти сгради – частна собственост, които попадат в обект „Път ІІ-86 обход на гр. Чепеларе от км. 1 + 527до км. 3+996.94 на гр. Чепеларе”

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

 

КОСТАДИН ПЕТКОВ

Председател на Общински съвет - Чепеларе