Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 257

На основание чл.135, ал.5 от ЗУТ във връзка с чл. 62а, ал. 4 и чл. 134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, както и Доклад вх.№ 08-00-119 / 29.06.2011 г. от Сийка Иванова – главен специалист „Общинска собственост и транспорт” при Община Чепеларе, Кметът нарежда да се изработи проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ ІІ-За озеленяване в кв.12 по плана на с. Зорница с определяне начина на застрояване по ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Об”.

На основание чл.135, ал.6 от ЗУТ спирам прилагането на действащия застроителен и регулационен план в частта, за която се отнася.

Проектът да отговаря на изискванията на Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените схеми и планове – ДВ бр.57 / 2001 г., да се изработи върху актуална кадастрална основа и в мащаба на плана 1:500. Към проекта да се представят актуална скица, скица – извадка от действащия ЗРП на с. Зорница и геодезическо заснемане.

Проектът да се изготви от правоспособни специалисти.

 

*Заповедта е достъпна в прикачения файл

Заповед 257 Заповед 257
дата на публикуване: 2011-08-05 16:14:59 | големина: 63.50 KB
|