Открити процедури

Избор на изпълнител на СМР за следните обекти:1. Реконструкция на водопровод и канализация по ул.Перелик Етап I - от ул.Беломорска до Детска градина, в гр. Чепеларе, по плана на град Чепеларе.
Дата на публикуване: 2014-03-14 20:24:52

Община Чепеларе, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", организира производство по възлагане на обществена поръчка за Строителство по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки - чрез открита процедура, с предмет:

1. "Реконструкция на водопровод и канализация по ул."Перелик"" Етап I - от ул."Беломорска" до Детска градина, в гр. Чепеларе, по плана на град Чепеларе". 

2. "Реконструкция на водопровод и канализация по ул."Перелик"" Етап II - от Детска градина до кръстовището под хотел „Родопски дом“, в гр. Чепеларе, по плана на град Чепеларе".

Уникален номер в регистъра на АОП: 00064-2014-0003
Публикувано на: 14 март 2014
Валидно до: 08.05.2014г., 17:30

Желаещите да закупят документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да направят това в деловодството на административната сграда на община Чепеларе, находяща се в град Чепеларе на адрес ул. „Беломорска" № 44Б, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.30 часа до 29.04.2014г

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg 00064-2014-0003


Отговор Отговор
дата на публикуване: 2014-03-14 20:24:52 | големина: 221.33 KB
|
Отговор 2 Отговор 2
дата на публикуване: 2014-03-14 20:24:52 | големина: 201.61 KB
|
Съобщение за отваряне на ценовите оферти Съобщение за отваряне на ценовите оферти
дата на публикуване: 2015-03-26 15:11:03 | големина: 72.00 KB
|