Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 256

На основание чл.135, ал.5 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ, както и Доклад вх.№ 08-00-118 / 29.06.2011 г. от Сийка Иванова – главен специалист „Общинска собственост и транспорт” при Община Чепеларе, Решение № 809, взето с Протокол № 44 от заседанието на Общински съвет гр. Чепеларе, проведено на 29.12.2010 г. и нотариално заверена Декларация от Мата Атанасова Кирова и Георги Атанасов Чолаков, като наследници на Рада Димитрова Чолакова, Кметът нарежда да се изработи проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 58517.100.142, за който е отреден УПИ ХХХІХ-100.142 и поземлен имот с идентификатор 58517.100.144, за част от който е отреден УПИ ХІІ-100.144 и част от който попада в УПИ ХХХІХ-100.142 в кв.16 по плана на с. Проглед с определяне начина на застрояване в устройствена зона „Оз”.

На основание чл.135, ал.6 от ЗУТ спирам прилагането на действащия застроителен и регулационен план в частта, за която се отнася.

Проектът да отговаря на изискванията на Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените схеми и планове – ДВ бр.57 / 2001 г., да се изработи върху актуална кадастрална основа и в мащаба на плана 1:1000. Към проекта да се представят актуална скица, скица – извадка от действащия ЗРП на с. Зорница и геодезическо заснемане.

Проектът да се изготви от правоспособни специалисти.

 

*Заповедта е достъпна в прикачения файл

Заповед 256 Заповед 256
дата на публикуване: 2011-08-05 16:14:42 | големина: 64.50 KB
|