Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Чепеларе на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № 91 от 05.03.2014 г. на Кмета на Община Чепеларе на основание чл. 135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 62а, ал. 4, чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ за допускане изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 80371.243.299 и 80371.243.309, попадащи в УПИ І-Почивна станция, УПИ І-Озеленяване в кв. 31 и поземлен имот с идентификатор 80371.243.308, попадащ в УПИ І-Почивна станция в кв. 31 по плана на гр. Чепеларе с определяне начина на застрояване по задължителни и ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Жм”.

Проектът се намира в стая № 1, етаж първи в сградата на Община Чепеларе с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б.