Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Чепеларе на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № 92 от 05.03.2014 г. на Кмета на Община Чепеларе на основание чл. 135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за допускане изработването на проект за изменение на ПУП – План за промяна на уличната регулация, засягаща поземлен имот с идентификатор 80371.243.814, за който е отреден УПИ ІV-243.814-Жилищно и обществено застрояване в кв. 21 и попадащ в улична регулация по плана на гр. Чепеларе.

Проектът се намира в стая № 1, етаж първи в сградата на Община Чепеларе с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б.