Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 255

На основание чл.14, ал.1 и 2 от ЗОС и във връзка с чл.13, ал.1 и чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващи офиси, находящи се в обособената част на административна сграда, застроена в имот с идентификатор № 80371.242.1927, по одобрената кадастрална карта на гр. Чепеларе, които ще се използват по предназначение за осъществяване на административна дейност както следва:

Офис № 208 с площ 20 кв.м., при първоначална месечна тръжна цена 5.00 /пет/ лева на кв.м. без ДДС, за срок от 3/три/ години.

Офис № 211 с площ 20 кв.м., при първоначална месечна тръжна цена 5.00 /пет/ лева на кв.м. без ДДС, за срок от 3/три/ години.

Офис № 212 с площ 20 кв.м., при първоначална месечна тръжна цена 5.00 /пет/ лева на кв.м. без ДДС, за срок от 3/три/ години.

2. Дата на провеждане на търга – 28.07.2011год. /четвъртък/ от 15.00 часа в заседателната зала на Община Чепеларе на трети етаж.

3. Утвърждавам тръжна документация и договорът за наем, като неразделна част от нея и определям цена на един комплект 20.00 лева.

4. Тръжната документация се предоставя в ст. 4 на ОбА всеки работен ден от 10.00ч. до 17.00ч.до деня предхождащ деня за провеждане на търга срещу заплатена такса в касата на ОбА.

5. Депозит в размер на 10% от стойността на тръжната цена се приемат до 16.30ч. на 27.07.2011г. в касата на общината.

6. Оглед на обекта – всеки работен ден от 10.00ч. до 17.00ч.7. Заявление за участие се подават в деловодството но ОбА – гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” 44Б, в срок до 12.30ч. в деня на провеждане на търга.

Заповедта да се обяви на населението за сведение и на мл. експерт „Общинска собственост” за изпълнение.

ГЕОРГИ ПОПОВ:
Кмет на Община Чепеларе

Изготвил:
Стефка Балджиева – мл. експерт ОС