Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 240

На основание чл. 124, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 109, ал. 2 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94-М-103 / 03.06.2011 г. от Мая Наскова Иванова, Заповед № 354 от 14.09.2007 г. на Кмета на Община Чепеларе на основание чл.192, ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.51 от Закона за собствеността за учредяване право на преминаване през общински имот № 003086 в местност „Студената вода”, землище на с. Павелско и Доклад вх.№ 08-00-114 / 17.06.2011 Г. от Сийка Иванова – гл. специалист „Общинска собственост и транспорт” при Община Чепеларе, се разрешава Мая Наскова Иванова да изработи проект за ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот № 003005 в местност „Студената вода”, по картата на възстановената собственост на землище Павелско с определяне начина на застрояване по ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Жм” и част от общински поземлен имот № 003086 в местност „Студената вода”, по картата на възстановената собственост на землище Павелско за „Улица”.

Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените схеми и планове публикувана в Д.в. бр.57 / 2001 г., изм. ДВ бр.68/2004 г., Наредба № 7 / 2004 г. на МРРБ.

Към проекта да се представят становища от РИОСВ, РИОКОЗ, схеми: “Ел.” и “В и К” части, съгласувани с експлоатационните дружества и транспортно комуникационна схема – пътна част за достъп от съществуваща пътна мрежа. Улиците да бъдат с необходимия габарит, съгласно Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните системи на урбанизираните територии.

Проектът да се представи в Общината за разглеждане в ОЕСУТ, окомплектован с актуална скица, геодезическо заснемане и се изработи в М 1:500.

Преписката ще послужи пред Комисията по чл.17 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие” гр. Смолян за утвърждаване на площадка за проектиране, промяна предназначението на земята за неземеделски нужди.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда и в сроковете по чл.215, ал.1 от ЗУТ.

 

*Заповедта е достъпна в прикачения файл

Заповед 240 Заповед 240
дата на публикуване: 2011-08-05 16:14:14 | големина: 66.00 KB
|