Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ № 3 20.02.2014 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а,   ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Чепеларе с т.1 от Решение № 422 прието с Протокол № 34 от заседание проведено на 30.01.2014 год. е одобрил задание за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 80371.72.24 и 80371.72.22 в местност „Срещна махала”, землище на гр.Чепеларе и поземлен имот с идентификатор 80371.243.1711, попадащ в УПИ І-Почивна станция в кв.31 по плана на гр. Чепеларе. С т.2 от същото Решение е разрешил изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 80371.72.24 и 80371.72.22 в местност „Срещна махала”, землище на гр.Чепеларе и поземлен имот с идентификатор 80371.243.1711, попадащ в УПИ І-Почивна станция в кв.31 по плана на гр. Чепеларе със следните устройствени параметри: устройствена зона „Ос”, плътност до 30%, кинт до 1.2, озеленяване 50%, височина на застрояването (<10 м).

ОБЯВЛЕНИЕ № 3 20.02.2014 год. ОБЯВЛЕНИЕ № 3 20.02.2014 год.
дата на публикуване: 2014-02-20 14:48:09 | големина: 22.50 KB
|