Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ № 4 20.02.2014 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а,    ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Чепеларе с т.1 от Решение № 423 прието с Протокол № 34 от заседание проведено на 30.01.2014 год. е одобрил задание за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 000094, землище на с. Орехово. С т.2 от същото Решение е разрешил изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване за изграждане на „Базова станция на Globul GSM/UMTS № 3161” в поземлен имот № 000094 от горски фонд без промяна на предназначението на територията в землището на с. Орехово.

ОБЯВЛЕНИЕ № 4 20.02.2014 год. ОБЯВЛЕНИЕ № 4 20.02.2014 год.
дата на публикуване: 2014-02-20 14:46:24 | големина: 24.00 KB
|