Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 238

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94-А-100 / 28.05.2011 г. от Ангел Антимов Кадиев и заявление вх.№ 94-Н-39 (2) / 08.06.2011 г. от Никола Илиев Петров,се допуска Ангел Антимов Кадиев и Никола Илиев Петров да изработят проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлени имоти №№ 80371.241.1957, 80371.241.1958, 80371.241.1959 и № 80371.241.1956 в кв.112 по плана на гр. Чепеларе с определяне начина на застрояване по ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Об” с етажност – 2 етажа и кота корниз – 7 м.

На основание чл.135, ал.6 от ЗУТ се спира прилагането на действащия застроителен и регулационен план в частта, за която се отнася.

Проектът да отговаря на изискванията на Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените схеми и планове – ДВ бр.57 / 2001 г., да се изработи върху актуална кадастрална основа и в мащаба на плана 1:500. Към проекта да се представят актуални скици, скица – извадка от действащия ЗРП на гр. Чепеларе, геодезическо заснемане и общ силуетен план за поземлени имоти №№ 80371.241.1957, 80371.241.1958, 80371.241.1959 и № 80371.241.1956.

Проектът да се изготви от правоспособни специалисти.

 

*Заповедта е достъпна в прикачения файл

Заповед 238 Заповед 238
дата на публикуване: 2011-08-05 16:14:02 | големина: 64.00 KB
|