Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 237

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94-Д-70 / 13.06.2011 г. от Димитър Николов Николов, Недялка Миткова Масъркова и Филип Георгиев Хаджиев, се допуска Димитър Николов Николов, Недялка Миткова Масъркова и Филип Георгиев Хаджиев да изработят проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот № 46, за който е отреден УПИ ХХІІ-46 и поземлен имот № 47, за който е отреден УПИ ХХІІІ-47 в кв.4 по плана на с. Забърдо с определяне начина на застрояване по задължителни линии на застрояване в устройствена зона „Жм”, като се спазят разпоредбите на чл.19, ал.1, т.5 от ЗУТ.

На основание чл.135, ал.6 от ЗУТ се спира прилагането на действащия застроителен и регулационен план в частта, за която се отнася.

Проектът да отговаря на изискванията на Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените схеми и планове – ДВ бр.57 / 2001 г. и се изработи върху актуална кадастрална основа и в мащаба на плана 1:1000. Към проекта да се представят актуална скица, скица – извадка от действащия ЗРП на с. Забърдо и геодезическо заснемане.

Проектът да се изготви от правоспособни специалисти.

 

*Заповедта е достъпна в прикачения файл

Заповед 237 Заповед 237
дата на публикуване: 2011-08-05 16:13:49 | големина: 63.50 KB
|