Открити процедури

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ ЗА ОТКРИТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА С ПРЕДМЕТ: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в с.Проглед /IV-86067/ за зимни периоди от 2013/2014г. до 2016/2017г."
Дата на публикуване: 2014-01-30 13:28:53

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в с.Проглед /IV-86067/”, с уникален номер в АОП № 00064-2013-0007/07.11.2013 г., че ценовите оферти на участниците в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 03.02.2014г. (понеделник) от 10:30 часа в административната сграда на Община Чепеларе, находяща се на ул. "Беломорска" № 44Б, Заседателна зала, етаж 3. 

На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.