Търгове

ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - от обект № 1401

Община Чепеларе обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина  и недървесни горски продукти, наричана за краткост Наредбата.

Условия за участие в търга и необходимите документи може да намерите тук:

ОБРАЗЦИ ОБРАЗЦИ
дата на публикуване: 2014-01-30 13:26:26 | големина: 88.50 KB
|
ДОКУМЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
дата на публикуване: 2014-01-30 13:26:26 | големина: 1.04 MB
|
Заповед 46 Заповед 46
дата на публикуване: 2014-01-30 13:26:26 | големина: 313.38 KB
|