Открити процедури

Избор на изпълнител на СМР за следните обекти: 1. "Реконструкция на водопровод и канализация по ул."Перелик"" Етап I - от ул."Беломорска" до Детска градина, в гр. Чепеларе, по плана на град Чепеларе". 2. "Реконструкция на водопровод и канализация
Дата на публикуване: 2014-01-27 17:38:37

Община Чепеларе, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", организира производство по възлагане на обществена поръчка за Строителство по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки - чрез открита процедура, с предмет:

„Избор на изпълнител на СМР за следните обекти:

1. "Реконструкция на водопровод и канализация по ул."Перелик"" Етап I - от ул."Беломорска" до Детска градина, в гр. Чепеларе, по плана на град Чепеларе".
2. "Реконструкция на водопровод и канализация по ул."Перелик"" Етап II - от Детска градина до кръстовището под хотел „Родопски дом“, в гр. Чепеларе, по плана на град Чепеларе

Документацията може да свалите от тук: