Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 235

На основание чл. 124, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 109, ал. 2 от ЗУТ, заявление вх.№ 94-К-174 / 18.11.2010 г. от Костадин Василев Костадинов и Цанко Алексиев Кавръков и Договор за покупко-продажба на недвижим имот държавна земя – частна собственост вх. рег.№ 236 с № 151, вписан на 01.06.2011 г. в Районен съд гр. Чепеларе, кметът Георфи Попов разрешава:

Костадин Василев Костадинов и Цанко Алексиев Кавръков да изработят ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот № 028037 в местност „Вологи” землище на с. Павелско, Община Чепеларе за „Гатер” с определяне начина на застрояване по ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Пп”.

Проектът да се изготви от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията на Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените схеми и планове публикувана в Д. в. бр.57 / 2001 г., изм. ДВ бр.68/2004 г., Наредба № 7 / 2004 г. на МРРБ.

Към проекта да се представят схеми: “Ел.” и “В и К” части, съгласувани с експлоатационните дружества и транспортно комуникационна схема – пътна част за достъп от съществуваща пътна мрежа. Улиците да бъдат с необходимия габарит, съгласно Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните системи на урбанизираните територии.

Проектът да се съгласува с РИОСВ и РИОКОЗ и се представи в Общината за разглеждане в ОЕСУТ, окомплектован с актуална скица, геодезическо заснемане и се изработи в М 1:500.

 

*Заповедта е достъпна в прикачения файл

Заповед 235 Заповед 235
дата на публикуване: 2011-08-05 16:13:34 | големина: 64.50 KB
|