Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Община Чепеларе съобщава, че е издадена заповед № 33 от 17.01.2014 г. на Кмета на Община Чепеларе на основание 135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за допускане изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за „Производствена база” с определяне прилежащата площ към сгради: „Масивна сграда – фуражомелка” и „Сграда – сеновал”, построени в УПИ ІІ-Терен на АПК в кв.23 по плана на с. Орехово с определяне начина на застрояване по ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Пс”.

Проектът се намира в стая № 1, етаж първи в сградата на Община Чепеларе с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б.