Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-С-349 от 10.12.2013 г.

Във връзка с обявяване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 80371.244.176, попадащ в УПИ ІІІ- Озеленяване в кв.11 по плана на к.к. Пампорово на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ на съсобствениците в ГПК „Пампорово”, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 94-С-349  от  10.12.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-С-349 от 10.12.2013 г.
дата на публикуване: 2014-01-23 11:56:00 | големина: 66.00 KB
|