Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.140 ал./3/ от ЗУТ /Закона за устройство на територията/ и във връзка с чл.131 от ЗУТ /Закона за устройство на територията/, Ви съобщаваме, че е издадена виза за проектиране на Апостол Димитров Златанов, издадена от Главния архитект на Община Чепеларе, на 01.08.2011г. и презаверена на 18.11.2013г. за обект „Вътрешно преустройство на стопанска сграда за жилищни нужди и частична надстройка на гараж”, находящ се в УПИ ІІІ-547, кв. 65 по плана на с. Хвойна, Община Чепеларе.

Визата за проектиране е изложена в стая № 8, етаж 1-ви, Дирекция „Устройство на територията” при Община Чепеларе.

В 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ /Закона за устройство на територията/ могат направят писменни възражения до Главен архитект на Община Чепеларе, по реда на АПК.