Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Чепеларе на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТсъобщава, че е издаденазаповед № 27 от 16.01.2014 г. на Кмета на Община Чепеларена основание чл.135, ал.3от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал.1, т. 2 и чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ за допускане изработването напроект за изменение на ПУП План за регулация за УПИ ХІІ-1130 и УПИ ХІІІ-1131 в кв.126 по плана на с. Павелско.

Проектът се намира в стая № 1, етаж първи в сградата на Община Чепеларе с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б.