Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 234

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94-Л-36 / 26.05.2011 г. от Лиляна Асенова Пеева и Фанка Атанасова Аянова, кметът  Георги Попов допуска:

Да се изработи проект за изенение на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлени имоти №№ 302, 303 и 304, попадащи в УПИ – 302,304 в кв.21 по плана на с. Забърдо с определяне начина на застрояване по ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Жм”, като се спазят разпоредбите на чл.14, ал.4 и чл.19, ал.1, т.5 от ЗУТ.

На основание чл.135, ал.6 от ЗУТ спира прилагането на действащия застроителен и регулационен план в частта, за която се отнася.

Проектът да отговаря на изискванията на Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените схеми и планове – ДВ бр.57 / 2001 г. и се изработи върху актуална кадастрална основа и в мащаба на плана 1:1000. Към проекта да се представят актуална скица, скица – извадка от действащия ЗРП на с. Забърдо, геодезическо заснемане и Декларация с имената и точните адреси на собствениците на имота и собствениците на съседните имоти.

Проектът да се изготви от правоспособни специалисти.

 

*Заповедта е достъпна в прикачения файл

Заповед 234 Заповед 234
дата на публикуване: 2011-08-05 16:13:18 | големина: 64.00 KB
|