Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Чепеларе на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ  и Решение № 372, взето с Протокол № 30 от заседание на Общински съвет гр. Чепеларе, проведено на 30.10.2013 г. съобщава, че е издадена заповед № 493 от 30.12.2013 г. на Кмета на Община Чепеларе на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ за допускане изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за промяна на уличната регулация от о.т. 154 до о.т. 157 по плана на с. Забърдо по представена скица – предложение за изготвяне на ПУП, съобразена с изискванията на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив.

Проектът се намира в стая № 1, етаж първи в сградата на Община Чепеларе с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б.