Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ № 2/02.01.2014 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 2, чл. 135, ал. 2, чл. 136, ал. 1 и чл.134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ, Общински съвет – Чепеларе с Решение № 387 прието с Протокол № 31 от заседание проведено на 28.11.2013 год. е разрешил изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 80371.234.18, УПИ – База за спорт и отдих, поземлен имот с идентификатор 80371.234.23, УПИ V – 234017 – За ски сервиз, гардероб, ски училище, чайна и база за отдих и поземлен имот с идентификатор 80371.234.22, УПИ ІV - 234017 - За ски сервиз, гардероб, ски училище, чайна и база за отдих по плана на к.к. Пампорово, община Чепеларе със следните устройствени параметри: устройствена зона „Ок”, височина на застрояване до 3 етажа (10 метра), плътност на застрояване до 30%, кинт до 1.5, озеленяване – мин. 50%.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧЕПЕЛАРЕ