Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ № 1/02.01.2014 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 2, чл. 135, ал. 2, чл. 136, ал. 1 и чл.134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Общински съвет – Чепеларе с Решение № 386 прието с Протокол № 31 от заседание проведено на 28.11.2013 год. е разрешил изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 80371.244.84, попадащ в УПИ Х-За озеленяване в кв.8 по плана на к.к.Пампорово, одобрен със Заповед № 82 от 17.01.1966 год. на Държавен комитет по строителство и архитектура гр.София със следните устройствени параметри: устройствена зона „Об”, височина на застрояване до 2 етажа (до 7 метра) спрямо прилежащата улица, плътност на застрояване до 30%, кинт до 1.0, озеленяване – мин. 50%, отговарящи на параметрите на застрояване по одобрения със Заповед № РД-02-14-1968 от 03.11.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството Проект за изменение на  ОУП на к.к. Пампорово в частта на Община Чепеларе. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧЕПЕЛАРЕ