ЦУДС - 'ПОМОЩ В ДОМА'

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.1.04-0154-C0001 „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ЧЕПЕЛАРЕ”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”,

Центърът за услуги в домашна среда - Община Чепеларе уведомява, че открива четвърта процедура за набиране на потребители на услугите от град Чепеларе и кметствата в общината.

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ
дата на публикуване: 2014-01-02 11:04:00 | големина: 197.50 KB
|