Обявления и заповеди

ОБЯВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА БИОМАСА - МЕЧИ ЧАЛ

О Б Я В А

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС ( ДВ бр. 25/2003 г., Постановление № 337 от 30 декември на МС, изм. ДВ бр. 3/ 11.01.2011 г.)

„ДАТ 1 ” ЕООД, Еик 126631244

Със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик 4400, ул. „Асен Златаров”№14,

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „България „№ 49, ет. 49,ет.11/12 за инж. Милка Нешева

Лице за контакт: арх. Елена Пищалова, тел. 0887751112


С Ъ О Б Щ А В А

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на:

„ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА БИОМАСА – МЕЧИ ЧАЛ”, с топлинна мощност 18 МW в УПИ ХІІІ – 167.4 в местност „Вакъфа”, землището на гр. Чепеларе, Община Чепеларе

За контакти: арх. Елена Пищалова, тел. 0887751112

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Смолян,

На адрес: гр. Смолян – 4700,ПК -99, ул. „Дичо Петров”№16

Е- mail riosvsmolyan@ mbox.contact.bg