Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-С-162 от 06.11.2013 г.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че на заседание на ОЕСУТ при Община Чепеларе, проведено на 17.10.2013 г. /Протокол № 7, Решение ІІ. № 1/ бе разгледан внесения от Сашо Асенов Киров, Симеон Асенов Киров и Нина Асенова Кирова проект за изменение на ПУП – План за регулация за поземлен имот с идентификатор 80371.242.565, за който е отреден УПИ ІІ-565 в кв.84 по плана на гр. Чепеларе.

СЪОБЩЕНИЕ № 94-С-162  от  06.11.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-С-162 от 06.11.2013 г.
дата на публикуване: 2013-12-14 12:46:10 | големина: 22.00 KB
|