Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 51 / 11.12.2013 г.

До  ЕТ „КРЕСМОН-НЕДКО СИЛКОВ” име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

************

ЕИК по БУЛСТАТ

 

Адрес за кореспонденция

ГР. ЧЕПЕЛАРЕ  УЛ.  ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 3

Адрес по чл.8 от  ДОПК

ГР.ЧЕПЕЛАРЕ  УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №3

Представлявано от

       

     

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Местни данъци и такси “ гр.Чепеларе, при Васил Сивенов на длъжност  гл.инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

1.  АУЗ № 51/11.12.2013г.                

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 51 / 11.12.2013 г.   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 51 / 11.12.2013 г.
дата на публикуване: 2013-12-11 18:01:12 | големина: 67.00 KB
|