Новини

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ

Във връзка с обнародвания в ДВ, бр.104 от 03.12.2013 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, Ви уведомяваме за следното:

1. В чл.4а се създава ал.4 със следното съдържание: „Право по ал.1 може да се осъществява и след одобряването на окончателните списъци по чл.4."

Това означава, че титулярите на жилищноспестовни влогове, включени в окончателни списъци, т.е. тези определени за правоимащи могат да ги прехвърлят на роднини по права линия, а по съребрена - до трета степен включително по реда и при условията на ал.2 и ал.З от същата разпоредба.

Новите титуляри заемат мястото на прехвърлителя в съответния списък по чл.7 от ППЗУПГМЖСВ със заповед на кмета на общината. Така одобрените заповеди за промяна на титуляри се изпращат съответно в ИО на НКЖФ и клоновете на Банка ДСК- ЕАД.

2. Съгласно § 4 в преходните и заключителни разпоредби на Закона за •изменение и допълнение на Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /обн.,ДВ.бр.100 от 2008 г.; изм. бр.44 и бр.99 от 2009 г/ в § 11, ал.З думите „в срок до 5 години от влизането в сила на този закон" се заменят с „ в срок до 30 ноември 2016 г. включително".

Това означава, че без прекъсване е налице удължаване на срока за упражняване правото на правоимащите за придобиване на жилище и започване изграждането на такова до 30.11.2016 година включително.