Новини

ПОКАНА

На основание чл. 41, ал. 1 от Правилника за организиране дейността на Общински съвет, Председателят на Общински съвет – Чепеларе свиква общинските съветници на ХІІІ-то извънредно заседание на Общинския съвет на 10.12.2013 година /вторник/ от 16.30 часа, в заседателната зала на Община Чепеларе, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Издаване на запис на заповед от община Чепеларе в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по проект с идентификационен № 21/321/01435 “Рехабилитация на път SML2311 /ІІ – 86/ Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на община Чепеларе, обл. Смолянска”, „Рехабилитация на път SML2322/SML1314 п.к. II-86 – м. Чудните мостове/ - Забърдо / от км 0+000 до км 2+500/ и „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Богутево, общ. Чепеларе, Главен клон от т.193 до т.103“. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

КОСТАДИН ПЕТКОВ

Председател на Общински съвет - Чепеларе