Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Община Чепеларе съобщава, че е издадена заповед № 452 от 28.11.2013 г. на Кмета на Община Чепеларе на основание 135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ за допускане изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за поземлен имот с идентификатор 80371.242.631, за който е отреден УПИ ХІ-242.631, поземлен имот с идентификатор 80371.242.627, за който е отреден УПИ VІІ-627 и поземлен имот с идентификатор 80371.242.626, за който е отреден УПИ VІІІ-626 в кв.89 по плана на гр. Чепеларе.

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ
дата на публикуване: 2013-12-04 18:42:03 | големина: 63.00 KB
|