Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Община Чепеларе съобщава, че е издадена заповед № 448 от 27.11.2013 г. на Кмета на Община Чепеларе на основание 135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ за допускане изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 80371.242.152, попадащ в УПИ VІІ-136 в кв.62 по плана на гр. Чепеларе с определяне начина на застрояване в устройствена зона „Жм” по ограничителни и задължителни линии на застрояване.

Проектът се намира в стая № 1, етаж първи в сградата на Община Чепеларе с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б.

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ
дата на публикуване: 2013-12-04 18:40:10 | големина: 63.50 KB
|