Открити процедури

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в с.Проглед /IV-86067/ за зимни периоди от 2013/2014г. до 2016/2017г.
Дата на публикуване: 2013-11-07 15:57:04

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство Глава пета от Закона за обществените поръчки с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в с.Проглед /IV-86067/ за зимни периоди  от 2013/2014г. до 2016/2017г.”

Уникален номер в регистъра на АОП: 00064-2013-0007
Публикувано на: 07 ноември 2013
Валидно до: 23.12.2013г., 17:30

Община Чепеларе, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", организира производство по възлагане на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки - чрез открита процедура, с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в с.Проглед /IV-86067/ за зимни периоди  от 2013/2014г. до 2016/2017г.”

Желаещите да закупят документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да направят това в деловодството на административната сграда на община Чепеларе, находяща се в град Чепеларе на адрес ул. „Беломорска" № 44Б, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.30 часа до 16.12.2013г.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg 00064-2013-0007