Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Чепеларе на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ и Решение № 360, взето с Протокол № 29 от заседание на Общински съвет гр. Чепеларе, проведено на 26.09.2013 г.съобщава, че е издаденазаповед № 420 от 30.10.2013 г. на Кмета на Община Чепеларена основание чл.135, ал. 5от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ за допускане изработването напроект за изменение на ПУП – Промяна на уличната регулация на ул. „Васил Гаджуров”, между о.т. 427 и о.т. 433 по плана на гр. Чепеларе.

Проектът се намира в стая № 1, етаж първи в сградата на Община Чепеларе с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б.  

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ
дата на публикуване: 2013-11-01 11:29:41 | големина: 63.00 KB
|