Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Чепеларе на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТи Решение № 359, взето с Протокол № 29 от заседание на Общински съвет гр. Чепеларе, проведено на 26.09.2013 г. съобщава, че е издаденазаповед № 419 от 30.10.2013 г. на Кмета на Община Чепеларена основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ за допускане изработването напроект за изменение на ПУП –промяна на уличната регулация, засягаща поземлен имот с идентификатор 80371. 241.842, попадащ в УПИ ХІ-Търговски комплекс и улична регулация в кв. 37по планана гр. Чепеларе.

Проектът се намира в стая № 1, етаж първи в сградата на Община Чепеларе с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ
дата на публикуване: 2013-11-01 11:28:38 | големина: 63.50 KB
|