Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Чепеларе на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е издаденазаповед № 418 от 30.10.2013 г. на Кмета на Община Чепеларена основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ за допускане изработването напроект за изменение на ПУП План за регулация и застрояванеза поземлен имот № 2127, попадащ в УПИ ІІ-334, УПИ ІІІ-329, 330, 334 и Терен без отреждане в кв.23 по плана на с. Хвойна с определяне начина на застрояване по ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Жм”.

Проектът се намира в стая № 1, етаж първи в сградата на Община Чепеларе с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б.  

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ
дата на публикуване: 2013-11-01 11:27:14 | големина: 63.00 KB
|