Открити процедури

„Строително-монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект № 31/3/3220049 „Ремонт на тротоари от уличната мрежа на населени места в община Чепеларе”
Дата на публикуване: 2013-10-30 15:30:16

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство Глава пета от Закона за обществените поръчки с предмет: ”Ремонт на тротоари от уличната мрежа на населени места в община Чепеларе“

Уникален номер в регистъра на АОП: 00064-2013-0006
Публикувано на: 30 октомври 2013
Валидно до: 23.12.2013г., 17:30

Община Чепеларе, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", организира производство по възлагане на обществена поръчка за СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки - чрез открита процедура, с предмет: ”Ремонт на тротоари от уличната мрежа на населени места в община Чепеларе“

Желаещите да закупят документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да направят това в деловодството на административната сграда на община Чепеларе, находяща се в град Чепеларе на адрес ул. „Беломорска" № 44Б, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.30 часа до 16.12.2013г.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg 00064-2013-0006