Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Чепеларе на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е издаденазаповед № 411 от 22.10.2013 г. на Кмета на Община Чепеларена основание чл. 135, ал.3 от ЗУТ,във връзка с чл. 110, ал.1, т. 2 и чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ за допускане изработването напроект за изменение на Подробен устройствен план План за регулация за УПИ ІХ-188 и УПИ ХVІ-188 в кв.21 по плана на с. Зорница.

Проектът се намира в стая № 1, етаж първи в сградата на Община Чепеларе с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б.  

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ
дата на публикуване: 2013-10-29 14:20:34 | големина: 62.50 KB
|