Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪРНАТИ ПИСМА, ИЗПРАТЕНИ ДО ВИКТОРИЯ ЗДРАВКОВА СТОЯНОВА

Във връзка с върнати писма, изпратени до Виктория Здравкова Стоянова на адрес: гр. София, ул. „Момина баня” 1, Елена Николова Сариева и Никола Георгиев Сариев на адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” 122, ап.35 и Цветана Танева Видева – Талева на адрес: гр. Пловдив, ул. „Кичево” 40, ет.4, ап.10, Община Чепеларе обявява

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 04-01-9 от 08.04.2011 г.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ във връзка с писмо – разрешение изх. № АУ 10-32 / 29.03.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за изработване на проект на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлени имоти №№ 58517.102.22 и 58517.102.75 в кв.2 по плана на к.к. Пампорово, Община Чепеларе, Ви съобщаваме, че в Община Чепеларе е представен проект за ПУП-ИПРЗ за поземлени имоти №№ 58517.102.22 и 58517.102.75, за които се отреждат УПИ І-102.22, 102.75–База за отдих в устройствена зона „Ок” с устройствени показатели за застрояване: плътност на застрояване – 30%, Кинт 1.0, озеленяване – 50%, Н -3 (10 м) и УПИ ІІ-102.22-За обществено обслужване в кв.2 по плана на к.к. Пампорово, Община Чепеларе в устройствена зона „Об” с устройствени показатели за застрояване: плътност на застрояване – 30%, Кинт 1.0, озеленяване – 70%, Н -2 (8 м).

Уведомяваме Ви, че съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се запознаете с проекта и да подадете възражения по него до общинската администрация.

Проектът е изложен в стая № 1 на първи етаж в Община Чепеларе.