Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Чепеларе на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е издаденазаповед № 389 от 07.10.2013 г. на Кмета на Община Чепеларена основание чл. 135, ал.3 от ЗУТ,във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т. 6 от ЗУТ за допускане изработването напроект за изменение на ПУП План за регулация и застрояванеза поземлен имот с идентификатор 80371.242.565, за който е отреден УПИ ІІ-565 в кв.84 по плана на гр. Чепеларе по ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Жм”.

Проектът се намира в стая № 1, етаж първи в сградата на Община Чепеларе с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б.