Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ № 5 14.10.2013 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Чепеларе с Решение № 357 прието с Протокол № 29 от заседание проведено на 26.09.2013 год. в т.1 е одобрил Заданиепочл. 125 от ЗУТ заизработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот № 013020 в местност „Укрупица”, землище на с. Павелско. С т.2 от същото Решение е разрешил изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот № 013020 в местност „Укрупица”, землище на с. Павелско със следните устройствени параметри: устройствена зона „Ов”, височина на застрояването 2 етажа (7 метра), плътност на застрояване до 40%, кинт до 0.8, озеленяване 60%.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧЕПЕЛАРЕ