Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ № 4 14.10.2013 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Чепеларе с Решение № 357 прието с Протокол № 29 от заседание проведено на 26.09.2013 год. в т.1 е одобрил Заданиепочл. 125 от ЗУТ заизработване на Подробен устройствен план – парцеларен планза обект: „Външен водопровод за УПИ І-2063 в местност „Драганица” в землището на с. Хвойна, Община Чепеларе. С т.2 от същото Решение е разрешил изработването наПодробен устройствен план – парцеларен планза обект: „Външен водопровод за УПИ І-2063 в местност „Драганица” в землището на с. Хвойна, Община Чепеларе с трасе преминаващо през общински поземлен имот № 2.107, представляващ полски път в землище Хвойна, Община Чепеларе.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧЕПЕЛАРЕ