Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ № 3 14.10.2013 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Чепеларе с Решение № 356 прието с Протокол № 29 от заседание проведено на 26.09.2013 год. в т.1 е одобрил Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План застрояване за поземлен имот № 000116 землище на с Хвойна. С т.2 от същото Решение е разрешил изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 000116, землище на с. Хвойна със следните устройствени параметри: височина на застрояването H max=38 метра), плътност на застрояване до 0%, кинт до 0.2, озеленяване 50%.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧЕПЕЛАРЕ