Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ № 2 14.10.2013 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 2, чл. 135, ал. 2, чл. 136, ал. 1, чл.134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ, Общински съвет – Чепеларе с Решение № 355 прието с Протокол № 29 от заседание проведено на 26.09.2013 год. разрешил изработването напроект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояванеза поземлен имот с идентификатор 80371.244.176, попадащ в УПИ ІІІ-За озеленяване в кв. 11 по плана на к.к. Пампорово със следните устройствени параметри: устройствена зона Об, височина на застрояване до 7 метра (2 етажа), плътност на застрояване до 30%, кинт до 1.0, озеленяване – мин. 50%.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧЕПЕЛАРЕ